زومار
نگارش در تاريخ دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ توسط مربیان

 

 

اعضای مرکز یک مشگین شهر در گرامی داشت هفته ی هوای

پاک سرودهایی سرشار از طراوت و پاکی را در فضای مرکز جاری

نمودند.                                                        

 پس از اجرای برنامه ی معرفی کتاب های مرتبط با موضوع هوای

پاک (مجموعه ی بچه ها و حفا ظت از کره ی زمین و کتاب

بارانهای اسیدی) ، اعضای دختر مرکز با به دست گرفتن پرچم

هایی با شعارهای (در هوای پاک قلب کوچکم جوانه میزند،

آسمان صاف، خنده ی پاک زمین ) سرودهای زیبای خود را در

مرکز جاری ساختند. مربیان مرکزدر انتخاب شعارو شعرهای

مناسب اعضا را راهنمایی نمودند. شعارهای انتخابی توسط اعضا

به صورت پوستر و پلاکارد روی مقوا و پارچه کار شدند. سپس

اعضا با به دست گرفتن پرچمها و دست نوشته های خود راهی

مرکز شماه ی دو شدند و در ویژه برنامه ی مشترکی که به

مناسبت روز هوای پاک با همکاری مراکز سه گانه  ی مشگین

شهر برگزار می شد ، شرکت نمودند .